ระเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง


วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

ระยะเวลา

นำเสนอ

 
กลุ่มงานควบคุมโรค

ไม่ติดต่อ ฯ
โดยวาจา  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
โดยวาจา  
งานตรวจสอบภายใน
โดยวาจา  
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา  
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา  
ผชช.ว./ผชช.ส โดยวาจา  
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา  
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ แผนความต้องการยูนิตทำฟันทดแทน และระบบระบายอากาศ

        ตามโครงการพัฒนาระบบทันตกรรมปฐมภูมิมาตรฐาน
กลุ่มงาน

ทันตสาธารณสุข
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.ตรัง
     
        ๔.๑.๑ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (17 ตัวชี้วัดจุดมุ่งเน้น)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๑๐ นาที
        ๔.๑.๒ การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๑๐ นาที
        ๔.๑.๔ รายงานผลการตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๕ นโยบาย “บริการปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้”
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๖ การปรับอัตราค่าบริการ COVID - 19
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๗ หลักเกณฑ์ วิธีการ การประเมินบุคคล การย้าย การโอน

                    และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
กลุ่มงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
โดยวาจา/เอกสาร ๑๐ นาที
        ๔.๑.๘ การขึ้นทะเบียน PCU/NPCU
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ โดยวาจา ๕ นาที
๔.๒ เรื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
     
๔.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ
     
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ผลการดำเนินงานควบคุม ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

        2019 ตามมาตรการ ๕ เร่ง
กลุ่มภารกิจ EOC โดยวาจา/เอกสาร ๓๐ นาที
๕.๒ แผนการตรวจราชการและนิเทศงาน เครือข่ายบริการสุขภาพ

        อำเภอ จังหวัดตรัง กรณีปกติ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ

        พ.ศ. ๒๕๖๕
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สไลด์ประกอบการประชุม เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารทั้งหมด เอกสารประกอบการประชุม