ระเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง


วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

ระยะเวลา
นำเสนอ

 
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
โดยวาจา  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
โดยวาจา  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
โดยวาจา  
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๒ เรื่องที่ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งที่ประชุม
        ทราบ
ผชช.ว./ผชช.ส โดยวาจา  
๑.๓ เรื่องที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังแจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๔ เรื่องที่ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข
        แจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา  
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๕
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.ตรัง
        ๔.๑.๑ สถานการณ์ และแนวทางการดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และ
                   รักษาพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มภารกิจ EOC โดยวาจา/เอกสาร ๓๐ นาที
        ๔.๑.๒ ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการพัฒนา
                  สุขภาพ จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๑๐ นาที
        ๔.๑.๓ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าบริการ COVID-19
                   ที่มีการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๔ สรุปผลการดำเนินงาน และการจัดสรรเงินชดเชยค่าบริการ
                   จ่ายชุดตรวจ ATK สปสช.
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางการบริหาร
                   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๖ สรุปเรื่องร้องเรียน รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กลุ่มงานนิติการ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๔.๒ เรื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
๔.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การรณรงค์การฉีดวัคซีนกลุ่ม ๖๐๗
กลุ่มภารกิจ RC โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สไลด์ประกอบการประชุม เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารทั้งหมด เอกสารประกอบการประชุม