ระเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง


วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

ระยะเวลา
นำเสนอ

 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดยวาจา  
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๒ เรื่องที่ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งที่ประชุม
        ทราบ
ผชช.ว./ผชช.ส โดยวาจา  
๑.๓ เรื่องที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังแจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๔ เรื่องที่ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข
        แจ้งที่ประชุมทราบ เอกสารประกอบการประชุม
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา  
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องเพื่อทราบ
 
๔.๑ เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.ตรัง
 
        ๔.๑.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
                   การรณรงค์การฉีดวัคซีน และแนวทางการรักษาผู้ป่วย
                   โควิด – 19 แบบผู้ป่วยนอก เอกสารประกอบการประชุม
EOC โดยวาจา/เอกสาร ๓๐ นาที
 
        ๔.๑.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
                    เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๑๐ นาที
 
        ๔.๑.๓ การขับเคลื่อนคณะทำงานขจัดความยากจน และพัฒนาคน
                   ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   (ศจพ.) เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
 
        ๔.๑.๔ การเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
 
        ๔.๑.๕ การประเมินบุคคล เพื่อย้าย เลื่อนระดับ ในตำแหน่งประเภท
                   วิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
                   เอกสาร 1 เอกสารประกอบการประชุม
                   เอกสาร 2 เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
 
        ๔.๑.๖ การขอรับเงินประจำตำแหน่ง เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
 
๔.๒ เรื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
๔.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาจัดสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) / พนักงาน
        กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับนักเรียนทุน ปี ๒๕๖๔
                   เอกสาร 1 เอกสารประกอบการประชุม
                   เอกสาร 2 เอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สไลด์ประกอบการประชุม เอกสารประกอบการประชุม