ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง


วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

ระยะเวลา
นำเสนอ

 
-
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๒ เรื่องที่ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้ง

        ที่ประชุมทราบ
ผชช.ว./ผชช.ส โดยวาจา  
๑.๓ เรื่องที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังแจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๔ เรื่องที่ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข

        แจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา  
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๒ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.ตรัง
        ๔.๑.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มงานควบคุม

โรคติดต่อ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนคณะทำงาน

                    ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

                    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๕
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๔ สถานะทางการเงินการคลัง และประสิทธิภาพทางการเงิน

                    ของหน่วยบริการ
กลุ่มงานหลักประกัน

สุขภาพ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๔.๒ เรื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
๔.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ รายการบริการที่จะประสงค์โอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

        ให้แก่ รพ.สต. โดยตรง
กลุ่มงานหลักประกัน

สุขภาพ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๕.๒ การขอเพิ่มวงเงินนอกงบประมาณของสถานบริการ ฝากธนาคาร

        ให้แก่ รพ.สต. โดยตรง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๕.๓ ผู้สมัครไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์

        แห่งประเทศไทย ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
กลุ่มงานทรัพยากร

บุคคล
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สไลด์ประกอบการประชุม เอกสารประกอบการประชุม