ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง


วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

ระยะเวลา
นำเสนอ

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๒ เรื่องที่ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้ง

        ที่ประชุมทราบ
ผชช.ว./ผชช.ส โดยวาจา  
๑.๓ เรื่องที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังแจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๔ เรื่องที่ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข

        แจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา  
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
กลุ่มงาน

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๒ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๓ การเฝ้าระวังควบคุมโรคมาลาเรีย สายพันธ์ p.knowlesi
กลุ่มงานควบคุม

โรคติดต่อ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๔ สถานะทางการเงินการคลัง และสรุปการประชุม CFO
กลุ่มงานหลักประกัน

สุขภาพ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.ตรัง
        ๔.๑.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มงานควบคุม

โรคติดต่อ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๒ สถานการณ์โรคฝีดาษวานร
กลุ่มงานควบคุม

โรคติดต่อ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๔ สปสช.ปรับอัตราการชดเชยค่าบริการ COVID-19 ในระบบ

                    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับการดูแลรักษาแบบ

                    Home Isolation
กลุ่มงานหลักประกัน

สุขภาพ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๔.๒ เรื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
๔.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การขอใช้ครุภัณฑ์ของ รพ.สนาม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
๖.๑ สรุปข้อเสนอแนะการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง

       กรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๖๕ ตรัง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
 
๖.๒ แจ้งให้ รพ.สต. ส่งรายงาน รับ-จ่าย เงินบำรุง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
 
๖.๓ Data Center
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
 
๖.๔ แอพพลิเคชั่น การจดแจ้ง กัญชง กัญชา
กลุ่มงานคุ้มครอง โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที

สไลด์ประกอบการประชุม เอกสารประกอบการประชุม