ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

ระยะเวลา

นำเสนอ

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๒ เรื่องที่ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้ง

        ที่ประชุมทราบ
ผชช.ว./ผชช.ส โดยวาจา  
๑.๓ เรื่องที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังแจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๔ เรื่องที่ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข

        แจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา  
        ๑.๔.๑ ผลการดำเนินการสำรวจ 7 ร ในพื้นที่ จังหวัดตรัง
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ

นำโดยแมลงที่ ๑๒.๓

ตรัง
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
กลุ่มงาน

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๒ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๓ แนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคฝีดาษวานร
กลุ่มงานควบคุม

โรคติดต่อ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.ตรัง
        ๔.๑.๑ การบริหารจัดการหนี้สินของหน่วยบริการ

                    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กลุ่มงานประกัน

สุขภาพ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๒ การปรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่ายค่าบริการ COVID - 19

                    เพื่อรองรับการเป็นโรคประจำถิ่น
กลุ่มงานประกัน

สุขภาพ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๓ การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี สนับสนุนการ

                    ดำเนินงานปฐมภูมิ จังหวัดตรัง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๔ การบริหารการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี สนับสนุน

                    การตำแหน่งว่าง
กลุ่มงานบริหาร

ทรัพยากรฯ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๔.๒ เรื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
๔.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การบริหารจัดการการเงินการคลังของเครือข่ายหน่วยบริการ
กลุ่มงานประกัน

สุขภาพ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-

สไลด์ประกอบการประชุม เอกสารประกอบการประชุม