ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

ระยะเวลา

นำเสนอ

  วาระก่อนการประชุม
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
     
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๒ เรื่องที่ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้ง

        ที่ประชุมทราบ
ผชช.ว./ผชช.ส โดยวาจา  
๑.๓ เรื่องที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังแจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๔ เรื่องที่ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข

        แจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา  
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
กลุ่มงาน

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๒ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.ตรัง
        ๔.๑.๑ สรุปการประชุมคณะทำงานบริหารการเงินการคลัง

                   (CFO) จ.ตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ 25 ส.ค. ๒๕๖๕
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
        ๔.๑.๒ สรุปผลการดำเนินงาน RDU ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
กลุ่มงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคฯ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๔.๒ เรื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
๔.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ
เรื่องเพื่อพิจารณา
 ๕.๑ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดตรัง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
 ๕.๒ สรุปผลการดำเนินงาน RDU ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๕.๓ โครงการแสงนำไทย ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัตมพาต

         ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มงานควบคุมโรค

ไม่ติดต่อฯ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สไลด์ประกอบการประชุม เอกสารประกอบการประชุม