ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

ระยะเวลา

นำเสนอ

  วาระก่อนการประชุม
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

   
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๒ เรื่องที่ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้ง

        ที่ประชุมทราบ
ผชช.ว./ผชช.ส โดยวาจา  
๑.๓ เรื่องที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังแจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา  
๑.๔ เรื่องที่ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข

        แจ้งที่ประชุมทราบ
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา  
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
กลุ่มงาน

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๒ การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๓ สรุปการประชุมคณะทำงานบริหารการเงินการคลัง (CFO)

       จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๔ สถานะทางการเงินการคลังหน่วยบริการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
๓.๕ สรุปการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่

        (อปสข.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.ตรัง
๔.๒ เรื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
๔.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๕ การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจำปี

        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
กลุ่มงาน

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โดยวาจา/เอกสาร ๕ นาที
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สไลด์ประกอบการประชุม เอกสารประกอบการประชุม