ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตรัง

ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจรัส  สุวรรณเวลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

 

 

กลุ่มงานทันตกรรมร่วมกับ

โรงพยาบาลตรัง

 

โดยวาจา

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา/power point
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา
ผชช.ว. , ผชช.ส.,

นายอาเนช  โออิน
โดยวาจา
๑.๔ เรื่องที่ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางของกระทรวง

        สาธารณสุขแจ้งที่ประชุมทราบ 
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา
ยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คปสจ.ครั้งที่แล้ว 
บริหารทั่วไป โดยวาจา/power point
ยุทธศาสตร์ โดยวาจา/power point
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
กลุ่มงานประกัน โดยเอกสาร/โดยวาจา/

power point
กลุ่มงานประกัน โดยเอกสาร/โดยวาจา/

power point
งานพัฒนาบุคลากร โดยเอกสาร/โดยวาจา/

power point
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่องจากกลุ่มงาน สสจ.แจ้ง
หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร
๕.๒ เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนแจ้งที่ประชุม
ผอ.รพช.
๕.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม
สสอ.
เรื่องอื่น ๆ