ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตรัง

ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจรัส  สุวรรณเวลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

 

 

ยุทธศาสตร์ ฯ

 

โดยวาจา/เอกสาร

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา/power point
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา
ผชช.ว.,ผชช.ส.,

นวก.สธ.ชช.บ.ฯ,

นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ
โดยวาจา/power point
๑.๔ เรื่องที่ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางของกระทรวง
        สาธารณสุขแจ้งที่ประชุมทราบ 
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา
ยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คปสจ. ครั้งที่แล้ว 
บริหารทั่วไป โดยวาจา/power point
ควบคุมโรค โดยวาจา/power point
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/เอกสาร
นิติการ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่องจากกลุ่มงาน สสจ.แจ้ง
หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ โดยวาจา/เอกสาร
งานควบคุมภายใน โดยวาจา/เอกสาร
๕.๒ เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนแจ้งที่ประชุม
ผอ.รพช.
๕.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม
สสอ.
เรื่องอื่น ๆ