ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)

ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ห้องประชุมโรงพยาบาลปะเหลียน

วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

 
ก่อนวาระ
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา/power point
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา
ผชช.ว.,ผชช.ส.,

โดยวาจา
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา
ยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม กวป. ครั้งที่แล้ว 
บริหารทั่วไป โดยวาจา/power point
ยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/power point
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
งานการเจ้าหน้าที่ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่องจากกลุ่มงาน สสจ.แจ้ง
หัวหน้าฝ่าย
งานพัฒนาบุคลากรฯ โดยวาจา/power point
๕.๒ เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนแจ้งที่ประชุม
ผอ.รพช.
๕.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม
สสอ.
เรื่องอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ โดยวาจา/power point