ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)

ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจรัส  สุวรรณเวลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

 
ก่อนวาระ
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
  นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา/power point
  ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา
  ผชช.ว.,ผชช.ส.,

โดยวาจา
 
๑.๔ เรื่องที่ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางของกระทรวง

        สาธารณสุขแจ้งที่ประชุมทราบ 
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา
ยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คปสจ. ครั้งที่แล้ว 
บริหารทั่วไป โดยวาจา/power point
บริหารทั่วไป โดยวาจา/power point
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
บริหารทั่วไป โดยวาจา/เอกสาร
ยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่องจากกลุ่มงาน สสจ.แจ้ง
หัวหน้าฝ่าย
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยวาจา/power point
งานตรวจสอบภายใน โดยวาจา/เอกสาร
ยุทธศาสตร์ฯ โดยวาจา/เอกสาร
ยุทธศาสตร์ฯ โดยวาจา/เอกสาร
๕.๒ เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนแจ้งที่ประชุม
ผอ.รพช.
๕.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม
สสอ.
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายปี ๖๒
งานการเงิน โดยวาจา