ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตรัง

วาระพิเศษ / ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจรัส  สุวรรณเวลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

 
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
      - ไม่มี
รับรองรายงานการประชุม
      - ไม่มี
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
      - ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      - ไม่มี
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ การเตรียมการเปิด รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.หาดสำราญ โดยวาจา/power point
๕.๒ การเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บริหารทั่วไป โดยวาจา/power point
เรื่องอื่น ๆ