ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตรัง

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

 
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา
ผชช.ว. , ผชช.ส.,

นายอาเนช  โออิน
โดยวาจา
๑.๔ เรื่องที่ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางของกระทรวง

        สาธารณสุขแจ้งที่ประชุมทราบ 
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา
ยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คปสจ.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
บริหารทั่วไป โดยวาจา/power point
ยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/power point
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องเพื่อทราบ

หัวหน้าฝ่าย

งาน NCD โดยวาจา/power point
คุ้มครองผู้บริโภค โดยวาจา
๕.๒ เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนแจ้งที่ประชุม
ผอ.รพช.
๕.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม
สสอ.
เรื่องอื่น ๆ