ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตรัง

ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจรัส  สุวรรณเวลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

 
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา/power point
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา
ผชช.ว. , ผชช.ส.,

นายอาเนช  โออิน
โดยวาจา
๑.๔ เรื่องที่ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางของกระทรวง

        สาธารณสุขแจ้งที่ประชุมทราบ 
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา
ยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/เอกสาร
บริหารทั่วไป โดยวาจา/power point
ยุทธศาสตร์ โดยวาจา/power point
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นิติการ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่องจากกลุ่มงาน สสจ.แจ้ง
หัวหน้าฝ่าย
กลุ่มงานประกัน โดยวาจา/power point
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยวาจา/เอกสาร
๕.๒ เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนแจ้งที่ประชุม
ผอ.รพช.
รพก.หาดสำราญ โดยวาจา/power point
รพก.หาดสำราญ โดยวาจา/เอกสาร
๕.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม
สสอ.
เรื่องอื่น ๆ