ระเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)

ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทุกแห่ง

วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

 
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา/power point
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา
ผชช.ว.

โดยวาจา
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา
ยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม กวป. ครั้งที่แล้ว 
บริหารทั่วไป โดยวาจา/power point
กลุ่มงานควบคุม

โรคติดต่อ
โดยวาจา/power point
ยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
กลุ่มงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
โดยวาจา/power point
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่องจากกลุ่มงาน สสจ.แจ้ง
หัวหน้าฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ โดยเอกสาร
ยุทธศาสตร์ฯ โดยเอกสาร
๕.๒ เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนแจ้งที่ประชุม
ผอ.รพช.
๕.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม
สสอ.
เรื่องอื่น ๆ