ระเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)

ครั้งที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

 
ก่อนวาระ
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา/power point
ผอ.รพศ.ตรัง โดยวาจา
ผชช.ว.

โดยวาจา
ผอ.ศูนย์วิชาการ โดยวาจา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม กวป. ครั้งที่แล้ว 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดยวาจา/power point

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ

โดยวาจา/power point
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
กลุ่มงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล
โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่องจากกลุ่มงาน สสจ.แจ้ง
หัวหน้าฝ่าย
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยวาจา/power point
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ โดยวาจา/power point
กลุ่มงานประกันคุณภาพ โดยวาจา/power point
กลุ่มงานคุ้มครองฯ โดยวาจา/power point
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โดยวาจา/power point
กลุ่มงานส่งเสริมฯ โดยวาจา/power point
๕.๒ เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนแจ้งที่ประชุม
ผอ.รพช.
๕.๓ เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม
สสอ.
เรื่องอื่น ๆ