ระเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

๑๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง


วาระ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

การนำเสนอ

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นพ.สสจ.ตรัง โดยวาจา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ แผนปฏิบัติราชการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดตรัง

        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร
๔.๒ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดตรัง

        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคลของผู้บริหาร ระดับอำเภอ

        และหัวหน้ากลุ่มงาน ๒. รับรองรายงานการประชุม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร
๕.๒ ทบทวนมติการใช้เงินบำรุงที่โรงพยาบาลชุมชนสนับสนุน

         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวาจา/เอกสาร
เรื่องอื่น ๆ

สไลด์ประกอบการประชุม เอกสารประกอบการประชุม