การตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB ๔
หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบประมาณ ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB ๖
ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB ๗
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์

การปฏิบัติงานต่ำ
EB ๘
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและ

รอบปีงบประมาณ
EB ๙
หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส
EB ๑๐
หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
EB ๑๑
หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
EB ๑๒
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน
EB ๑๓
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัดที่ ๖ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
EB ๑๔
หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
-
EB ๑๕
หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุมัติเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
-
ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
EB ๑๖
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB ๑๗
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้อง ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
EB ๑๘
หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB ๑๙
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB ๒๐
หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
-
EB ๒๑
หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
EB ๒๒
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
EB ๒๓
หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”
EB ๒๔
หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน