กรมธรรม์ประกันภัยความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


1.
รายชื่อบุคลากรทางการแพทย์
2.
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
3.
ถ้อยคำผู้รับประโยชน์เอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรม