คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านสถานพยาบาล จำนวน 20 กระบวนงาน

1.การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก

2.การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

3.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

4.การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก

5.การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก

6.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

7.การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย

8.การแจ้งเลิกคลินิก

9.การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก

10.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

11.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

12.การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

13.การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล

14.การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

15.การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย(กรณีรายใหม่และกรณีรายต่ออายุ)

16.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการ รพ.

17.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ รพ._การขอใบแทนสมุดทะเบียน สพ.

18.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล

19.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล

20.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการ รพ.