คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านเครื่องสำอาง จำนวน 3 กระบวนงาน

1.การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ ขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

2.การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม

3.การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า หรือสถานที่เก็บเครื่องสำอางควบคุม