คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านอาหาร จำนวน 17 กระบวนงาน

1.การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

2.การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร

3.การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

4.การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร

5.การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร7การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

6.การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน

7.การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

8.การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)

9.การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

10.การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร

11.การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ

12.การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร

13.การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

14.การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

15.การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

16.การอนุญาตโฆษณาอาหาร2การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร

17.การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่งฯ