คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวน 8 กระบวนงาน

1.การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

2.การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5มิย58)

3.การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

4.การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์5.การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์

5.การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์

6.การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

7.การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5มิย58)

8.การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์