คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านแพทย์แผนไทย จำนวน 2 กระบวนงาน

1.การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ

2.การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย