ข่าวเด่น
วันที่ 22 มิถุนายน 2561    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 2 คน
 
 

   สธ.ตรังประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมการติดเชิ้อ เอชไอวีในกลุ่มนักเรียน จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๑
    วันที่ ๒o มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.๓o น. ณ ห้องประชุมณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สสจ.ตรัง งานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ตรัง ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมการติดเชิ้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียน จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสถานศึกษาจำนวน ๑๙ แห่ง ในจังหวัดตรัง


 
   สธ.ตรัง ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับจากการร่วมประกวดพื้นที่ต้นแบบ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สธ.ตรัง ร่วมประกวดพื้นที่ต้นแบบ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ซึ่งขอเเสดงความยินดีสำหรับการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ แก่โรงพยาบาลห้วยยอด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


 
   สสจ.ตรัง ร่วมกับ สปสช.เขต ๑๒ สงขลา ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA:Medical Record Audit)
    วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น. ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สสจ.ตรัง โครงการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA:Medical Record Audit) โดยสปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกบันทึกในเวชระเบียน ทบทวนกระบวนการทั้งหมดและนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงคุณภาพบริการ เป็นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานและประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ จัดระหว่างวันที่ ๑๘-๒o มิถุนายน ๒๕๖๑


 
   สธ.ตรัง ปลูก “ ต้นรวงผึ้ง ” สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระราชทานจิตอาสา
    วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา o๘.oo น. ณ หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมปลูก “ ต้นรวงผึ้ง ” เพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระราชทานจิตอาสา นำโดยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง


 
   สธ.ตรัง อบรมครู รร.อย.น้อย จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สสจ.ตรัง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ตรัง จัดอบรมครูโรงเรียนแกนนำ อย.น้อย จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ “ ขยายเครือข่าย กระจายความรู้มุ่งสู่การเฝ้าระวัง ”


 
 

หน้า 1 ของ 18 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ]