รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พนักงานราชการทั่วไป)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ (งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง) (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรม " เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ "
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรงผสมอยู่ สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 12
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน/ย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน จังหวัดตรัง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนสมเด็จย่า
ประชาสัมพันธ์อบรมการใช้กัญชา