ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (8 ต.ค. ๖๑)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (๒๔ ก.ย. ๖๑)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (๑๗ ก.ย. ๖๑)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมและติดตามประเมิน ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผุู้รับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักกายภาพบำบัด และนักวิชาการเงินและบัญชี