รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (โรงพยาบาลนาโยง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับก่ารคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมและติดตามประเมินผล ด้วยงบโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTPR (STAR 2021 – 2023) ในการประเมินความรู้ความส
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมและติดตามประเมินผล
รายชื่อผู้สิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัด สสจ.ตรัง