วันที่ 19 กันยายน 2561    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 2 คน
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (๑๕ พ.ค. ๖๑)
 
 
      ๑. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมระดับภูมิภาค 19th Regional Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation ภายใต้แนวคิดหลัก “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” และร่วมนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๓ ๕๑๖๖ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.med.cmu.ac.th


๒. ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน กรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร ๗ วัน(ไป-กลับ) รุ่นที่ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๓-๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ชั้นล่างอาคารศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ฯพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๙๕๖๓-๔ กด ๑๑๖ หรือทางอีเมล์ Prai_fa08@hotmail.com


๓. เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ ๔) และนานาชาติ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๖ ๓๓๒๕ ต่อ ๒๒๑ หรือทางอีเมล์ buppha@scphtrang.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rih2018.scphtrang.ac.th


๔. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๑๒ , ๐ ๒๒๐๑ ๑๖๐๘ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://med.mahidol.ac.th/nursing


๕. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการครบรอบ ๔๕ ปี : จริยธรรมกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๖๔๕๘ หรือทางอีเมล์ wachira.s@psu.ac.th และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nur.psu.ac.th


๖. ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง นวัตกรรม ๔.๐ : พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยการพยาบาลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือก ระหว่างวันที่ ๒-๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๘๒๓๗ ๐๗๖๗


๗. สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม การบริหารองค์การภาครัฐในยุค ๔.๐ แบ่งการอบรมออกเป็น ๒ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสยามแอทสยามดีไซน์โฮเทล กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๗๐๐๒ ๔๖๐๙ , ๐๘ ๙๙๖๖ ๔๑๓๑ หรืออีเมล์ gov.opdc4.0@gmail.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gov-opdc4-0.com และ www.opdc.go.th


๘. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการอบรม เรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘ ต่อ ๑๑๐๙ หรือทางอีเมล์ nci_pharmacy@hotmail.comและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nci.go.th


๙. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๓ ๒๙๖๕ , ๐ ๒๖๑๓ ๒๑๒๗ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Letec.law.tu.ac.th


๑๐. สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี Annual Academic Conference เรื่อง Smart Nurse in the perspective on Cardio-vascular and thoracic Nursing ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๓๓๔ ๗๗๔๒ หรือทางอีเมล์ cvtnurses@hotmail.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaicvtnurse.org


๑๑. ชมรมโภชนวิทยามหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ ๑๕ อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๓๙ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ phnu.ph.mahidol.ac.th


๑๒. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการประชุมวิชาการ กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนยุค ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๘๙๓หรืออีเมล์ wasanaa@buu.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nurse.buu.ac.th


๑๓. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : รากฐานของชีวิต ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีเคพาเลซ นนทบุรี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๕๓๓๓ ต่อ ๒๔๖๐ , ๒๔๖๕


๑๔. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดประชุมวิชาการเรื่อง Update on newborn management ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอาคารศรีนครินทรารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๒๔๑-๒ ต่อ ๓๔๐๕ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bcn.ac.th


๑๕. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมระยะสั้น Threatening Problems in Early Lifeระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ฯ ชั้น ๗ อาคารสยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๘๘๗๔ ๔๖๗๔ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.Childrenhospital-training.com
16 พฤษภาคม 2561