วันที่ 18 ตุลาคม 2561    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 2 คน
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (๒๕ มิ.ย. ๖๑)
 
 
      ๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ๖๒๐ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๖ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๐๐๐ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http;//bdm.si.mahidol.ac.th/ Excel2018


๒. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๑๐๑ หรือ ๐ ๒๗๒๗ ๓๐๙๙ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ssde.nida.ac.th


๓. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ หลักสูตร และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ หลักสูตร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๖๑๓๓๘๒๐-๕ ต่อ ๐ หรือ ๑๐๐ หรือทางอีเมล์ sermtham@tu.ac.th หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icess.tu.ac.th


๔. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ ๔-๖ จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนยน -๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือทางอีเมล์ training.su2016@gmail.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailocalsu.com


๕. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยข้องมีผลใช้บังคับ รุ่นที่ ๑-๓ จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฏาคม – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๓ ๔๙๓๘ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือทางอีเมล์ training.su2016@gmail.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailocalsu.com


๖. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ ๑-๓ จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๓ ๔๙๓๘ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือทางอีเมล์ training.su2016@gmail.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailocalsu.com


๗. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๓ ๒๓๓๖ หรือทางอีเมล์ develop.tu@gmail.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/


๘. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒ และ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๓ ๒๓๓๖ หรือ ทางอีเมล์ develop.tu@gmail.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/


๙. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๓ ๒๓๓๖ หรือทางอีเมล์ develop.tu@gmail.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/


๑๐. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ ๔ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๖๕๔๓-๕ ต่อ ๖๙๐๐ , ๖๙๐๕ และสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hcdsuandusit.com


๑๑. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง Moving forward to the higher standard of care ระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๒๑๙๓ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.acmrrama.com


๑๒. มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๓๕๓๒ , ๐ ๗๕๖๗ ๓๕๐๙ หรือทางอีเมล์ grissada@hotmail.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cas.wu.ac.th
๑๓. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๙๐๔๐ ต่อ ๓๘ , ๖๖ หรือทางอีเมล์ aihdconferrence2018@gmail.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ aihd.mahidol.ac.th


๑๔. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๓ ๒๓๓๖ หรือทางอีเมล์ develop.tu@gmail.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/


๑๕. มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง Asthma and COPD for Healthcare Workers ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๖๑ ๗๓๗๓ หรือทางอีเมล์ asthma2514@gmail.com


๑๖. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน และสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ หลักสูตร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๗ ๑๗๘๗ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hpdcthailand.com


๑๗. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๓ ๕๐๗๕


๑๘. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ Ramathibodi Update in Internal Medicine 2018 เรื่อง From Guidelines to Practice ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๒๑๙๓ , ๐ ๒๒๐๑

๑๕๔๒ และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://academic.ra.mahidol.ac.th
๑๙. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประชากรและสังคม ๒๕๖๑ เรื่อง ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : ความฝันหรือความจริง ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๔๑ ๙๓๓๓ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ipsr.mahidol.ac.th/
28 มิถุนายน 2561