วันที่ 18 ตุลาคม 2561    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 2 คน
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (๒ ก.ค. ๖๑)
 
 
      ๑. สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดอบรมสัมมานาวิชาการ eGovernment Forum ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร ๐ ๒๖๖๑ ๗๗๕๐ ต่อ ๒๒,๒๒๒ และ ๒๒๓ หรือทางอีเมล์ pimphatsara@absolutealliances.com , info@absolutealliances.com

๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการความท้าทายทางสุขภาพเพื่อ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ : การดูแลสุขภาพถ้วนหน้า ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๙๒ ๖๘๐๘ หรือทางอีเมล์ karbud@kku.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://redcap.kku.ac.th/nichc2/

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครรับต้นสังกัดแพทย์เข้าศึกษา/ฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๑๓ โควตา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๑

๔. ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี จัดอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดชั้นสูง (Lung Volume and DLCD) ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๒๑๙๓ หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.acmrrama.com

๕. ภาควิชาพยาธิโปรโตชัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลีชมาเรียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ” ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๐๖ ๙๑๘๒ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tm.mahidol.ac.th/protozoology

๖. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน ๒ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฏาคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ ๐๒๒๔๑๖๕๔๓-๕ ต่อ ๖๙๐๐ หรือทางอีเมล์ hcd_sdu@hotmail.com

๗. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันยุค : พยาบาล ผู้จัดการรายกรณีโรคไตเรื้อรัง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ ชั้น ๗ อาคาร ๖ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๐ ๒๔๓๕ , ๐ ๔๓๒๐ ๒๔๐๗ ต่อ ๑๑๗ หรือทางอีเมล์ wchawe@kku.ac.th

๘. โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pediatric Nursing in 2018 ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๑๒ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://med.mahidol.ac.th/nursing

๙. สมาคมเวชสารสนเทศไทย จัดประชุมวิชาการกลางปีสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล หัวข้อ “Hospital CIO Forum” ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๘ ๕๒๒๓ ๓๖๓๑ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.tmi.or.th

๑๐. สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง จัดฝึกอบรม เทคนิคการเคลมเงิน UC และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ STM UC ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมต่างๆในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๙ ๒๓๙๗ ๐๐๙๙ และทางอีเมล์ 99traininghrd@gmail.com

๑๑. สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรม จำนวน ๔ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมตะวันนา(สุรวงศ์) และโรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๙ ๒๒๕๗ ๕๙๘๕ หรือ ทางอีเมล์ siriraj.212@hotmail.com

๑๒. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย ๑-๔ อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๔๓๓๖ ๓๔๓๘ ๐ ๔๓๓๖ ๓๔๗๖ หรือทางอีเมล tjinta@kku.ac.th และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.202.28.95.4/acadmdkku/

๑๓. คณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ ๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๑๙๓ และ ๐ ๒๒๕๖ ๔๕๖๖ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mdcucongress.com

๑๔. มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น ๒ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ผู้สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๓๕๓๒ , ๐ ๗๕๖๗ ๓๕๐๙ และ ๐ ๗๕๖๗ ๓๕๒๑

๑๕. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้าน การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2727 3606 หรือทางอีเมล์ somrak.m@nida.ac.th และ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทาง http://cseconference.nide.ac.th

๑๖. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “มุ่งสร้างสรรค์ นวัตกรรม การพยาบาลร่วมสมัย” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๙ ๖๒๑๓ ต่อ ๗๓๒๘ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nurse.tu.ac.th

๑๗. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๓๔ หัวข้อ “SMART MEDICINE in Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๔๕ ๑๑๔๗ หรือทางอีเมล์ meeting@medicine.psu.ac.th

๑๘. ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญี พยาบาล ครั้งที่ ๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๑๒ อาคารภูมิ สิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดต่อรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๗๒๒๐ หรือทางอีเมล์ anesththai.rcat@gmail.com

๑๙. ราชวิทยาวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ ๘๘ และการประชุม วิชาการนานาชาติ ASPA 2018 (15TH Conference of Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists ) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๗๒๒๐ หรือทางอีเมล์ anesththai.rcat@gmail.com

๒๐. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดประชุมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018 ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒ – ๔ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ประชุม วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๑ ๗๗๕๐ ต่อ ๒๒๑-๒๒๓ หรือทางอีเมล์ Tanya@absolutealliances.com

๒๑. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดอบรมสัมมนา จำนวน ๗ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ -๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๗๒ ๖๓๖๓ หรือสอบถามผ่านอีเมล์ feungfar888@hotmail.comและสามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dpromote.com

๒๒. สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมหัวข้อ “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการ เฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ” ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๑๗๓ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tsrt.or.th
2 กรกฎาคม 2561