วันที่ 18 ตุลาคม 2561        ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน2คน


การประชุมคณะอนุกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (อนุ.คปสจ.) จังหวัดตรัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังครั้งที่ (๒๕๖๑)

 

ครั้งที่ (๒๕๖๐)ครั้งที่ (๒๕๕๙)
-ครั้งที่ (๒๕๕๘)
กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ไม่มีการประชุม)
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ไม่มีการประชุม)
กันยายน ๒๕๕๘ (ไม่มีการประชุม)