วันที่ 23 สิงหาคม 2562        ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน1คน
 

ค่านิยม

                                                              Teamwork - การประสานกัน การร่วมมือกัน การทำงานเป็นทีม

                                                              Ready    - การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ  ความพร้อมในการดำเนินการ

                                                              Active    - ความกระตือรือร้น ความกล่องตัว ความกระฉับกระเฉง

                                                              Network - ความเชื่อมโยง ระบบเครือข่าย

                                                              Goal - เป้าหมาย จุดหมาย

 

   มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
ของข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จังหวัดตรัง (  6 ประการ )

        1. มีศักดิ์ศรี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง     ไม่ทำผิดระเบียบกฎหมาย  ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  กล้าแจ้งเหตุ หรือร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระทำผิด กล้าลงโทษผู้กระทำผิด  โดยไม่ประนีประนอมต่อความเลว ไม่หวั่นเกรงต่อการข่มขู่ หรืออิทธิพลใด ๆ มีความอดทน หรือยับยั้งชั่งใจต่อผลประโยชน์ ที่เย้ายวน โดยคำนึงถึงเกียรติ และศักดิ์ศรี   

        2. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ      ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ตรงต่อเวลา ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และประชาชน หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ตนจะได้ประโยชน์ แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะรับผิด เมื่อทำงานผิดพลาด และยินดีแก้ไข

        3. โปร่งใส ตรวจสอบได้    มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการทำงาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน และระยะเวลา ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ เพื่อสามารถติดตามความรับผิดชอบได้ มีการเก็บหลักฐานการปฏิบัติงาน เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ และมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบตามสมควรแก่กรณีภายในขอบเขตของกฎหมาย     

         4. ไม่เลือกปฏิบัติ     ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการในมาตรฐานเดียวกัน โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส รักษาประโยชน์ของผู้มารับบริการทุกคนเท่าที่จะทำได้ และปฏิบัติต่อผู้มาขอรับบริการด้วยความมีน้ำใจ เมตตา และเอื้อเฟื้อ

         5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดเกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม โดยไม่ยึดติดอยู่กับกฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน แต่มุ่งเป้าหมายขององค์กรเป็นหลักในการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  ใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่า เสมือนเป็นทรัพยากรของตนเอง มีความรอบคอบ ไม่ประมาท และรักษาผลประโยชน์ของราชการอย่างเต็มความสามารถ 

         6. รู้รักสามัคคี  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน    ไม่สร้างความแตกแยก มีความเคารพ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจ และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อกัน เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และสร้างศรัทธาเป็นที่น่าเชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป