วันที่ 23 ԧҤ 2562        ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน1คน
  ประวัติ สสจ.ตรัง                      อำนาจหน้าที่                             วิสัยทัศน์                            พันธกิจ                                 กลยุทธ์

ประวัติ สสจ.ตรัง
   เดิมเรียกที่ทำการอนามัยจังหวัดตรัง ตั้งอยู่บนอาคารศาลากลางจังหวัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป้นสำนักงานสารณสุขจังหวัดตรัง ปี 2520 ย้ายมาสร้างอาคารใหม่บริเวณ
สำนักงานสาธารณสุขเดิม ตรงข้ามสโมสรข้าราชการ ใกล้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จนกระทั่งปี 2540
   ปี 2537 ได้รับงบประมาณ จำนวน 25 ล้าานบาท ซึ่งเป็นงบผูกพัน 3 ปี (ปี 37-39) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น พร้อมเรือนพักและสาะารณูปโภคต่างๆ
บนที่ สาธารณประโยชน์ทุ่งช่องกิ่ว เนื้อที่ 13 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

อำนาจหน้าที่
   อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตาม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีดังนี้
   1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัด
   2.กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
   3.สนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์
   เป้นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพให้บรรลุเป้าหมาย "คนตรังแข็งแรง เมืองตรังแข็งแรง"

พันธกิจ
   เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ร่วมกันกำนดพันธกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ดังนี้
   1.พัฒนาระบบการสร้างสุขภาพ
   2.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุข
   3.สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีสุขภาพ
   4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
   1.มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
   2.มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสาขา และอาสาสมัคนสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
   3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ
   4.เน้นการควบคุม กำกับ ประเมินผลทุกระดับ
   5.พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน
   6.เน้นการทำงานในเชิงบูรณาการ และทำงานเป็นทีม
   7.ส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติ
   8.สร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีสุขภาพ