วันที่ 5 ธันวาคม 2559        ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน4คน
       
  ประวัติ สสจ.ตรัง                       อำนาจหน้าที่                                   วิสัยทัศน์                                     พันธกิจ                                                กลยุทธ

ประวัติ สสจ.ตรัง
   เดิมเรียกที่ทำการอนามัยจังหวัดตรัง ตั้งอยู่บนอาคารศาลากลางจังหวัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป้นสำนักงานสารณสุขจังหวัดตรัง ปี 2520 ย้ายมาสร้างอาคารใหม่บริเวณ
สำนักงานสาธารณสุขเดิม ตรงข้ามสโมสรข้าราชการ ใกล้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จนกระทั่งปี 2540
   ปี 2537 ได้รับงบประมาณ จำนวน 25 ล้าานบาท ซึ่งเป็นงบผูกพัน 3 ปี (ปี 37-39) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น พร้อมเรือนพักและสาะารณูปโภคต่างๆ
บนที่ สาธารณประโยชน์ทุ่งช่องกิ่ว เนื้อที่ 13 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

อำนาจหน้าที่
   อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตาม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีดังนี้
   1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัด
   2.กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
   3.สนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์
   เป้นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพให้บรรลุเป้าหมาย "คนตรังแข็งแรง เมืองตรังแข็งแรง"

พันธกิจ
   เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ร่วมกันกำนดพันธกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ดังนี้
   1.พัฒนาระบบการสร้างสุขภาพ
   2.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุข
   3.สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีสุขภาพ
   4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
   1.มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
   2.มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสาขา และอาสาสมัคนสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
   3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ
   4.เน้นการควบคุม กำกับ ประเมินผลทุกระดับ
   5.พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน
   6.เน้นการทำงานในเชิงบูรณาการ และทำงานเป็นทีม
   7.ส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติ
   8.สร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีสุขภาพ