ข่าวสาร/ประชาสัมพ้นธ์
วันที่
เรื่อง
จาก
28/12/61 - แบบสำรวจเชิงประจักษ์
- EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี
- EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกการดำเนินงาน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ


งานบริหาร