Last Update Thursday 12 January, 2012 11:37 / Facebook สสอ.ปะเหลียน
ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน
1. นายจันทร์ คำยุกต์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2495 - พ.ศ.2525

2. นายรัตน์ คงอินทร์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2525 - พ.ศ.2532

3. นายวินิจ สินอนันต์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2532 - พ.ศ.2540

4. นายรุ่งโรจน์ บุญทวี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 19 ส.ค.2540 - 21 ต.ค.2547

5. นายประสงค์ ปัญจเมธีกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 22 ต.ค. 2547 - ปัจจุบัน