ผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังนายแพทย์ชัยรัตน์  ลำโป
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง   


นายแพทย์สินชัย รองเดช
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)


นางประไพ เจริญฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
                                                                                                                                                                                             
กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน สสจ.ตรัง