วันที่ 23 มกราคม 2561        ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน4คน


ผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง


นพ.สสจ.ตรัง
นายบรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง   นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)


นายธีระศักดิ์ มักคุ้น
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)


นายอาเนช โออิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
                                                                                                                                                                                             
กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน สสจ.ตรัง