ผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังนายแพทย์สินชัย รองเดช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง   


นายแพทย์วัชรนันท์ ถิ่นนัยธร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)


นายแพทย์สมเกียรติ พยุหเสนารักษ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)


นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)


นางสุพัตรา คงจริง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)


นายศุภชาติ เขมวุฒิพงษ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

                                                                                                                                                                                             
กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน สสจ.ตรัง