หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง


นางสุพัตรา คงจริง
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข


นายรัชพล สัมฤทธิ์
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
และสุขภาพภาคประชาชนนางอาภาพรรณี เขมวุฒิพงษ์
หัวหน้างานทันตสาธารณสุขนายสันติ ใจจ้อง
หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมนายสิทธิชัย จันทร์สีดำ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพนายนรินทร   ใบกอเด็ม
หัวหน้างานนิติการและตรวจสอบภายในนางธิตาพร   แก้วเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายประนอม   ตุลยกุล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลนายปราโมทย์ แก่นอินทร์
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


นายธวัชชัย ล้วนแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อนางอริยา ภาฤทัยเจิดจรัส
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติดนายจรรรงค์ ลีสุรพงศ์
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด


นายบุญฤทธิ์ ปราบรัตน์
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล