วันที่ 18 ตุลาคม 2561        ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน1คน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดตรัง ปี 2561-2564

   ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
   ส่วนที่ 2 : สถานะสุขภาพ และปัญหาสาธารณสุข
   ส่วนที่ 3 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดตรัง ปี 2561-2564
   ส่วนที่ 4 : แผนยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง ปี 2561- 2564
   ส่วนที่ 5 : แผนกลยุทธ์ที่ 1-4

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดตรัง ปี 2555-2560

   บทนำ
   บทที่ 1      :  สภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง
   บทที่ 2      :  สถานะสุขภาพ
   บทที่ 3      :  ปัญหาสาธารณสุขและนโยบาย
   บทที่ 4      :  วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
                        แผนกลยุทธ์
   บทที่ 5      :  การติดตามกำกับและประเมินผลตามดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
   ภาคผนวก  :  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ ฯ
                        ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ ฯ
                        Presentation การจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพประจำปี 2555