วันที่ 23 สิงหาคม 2562        ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน1คน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดตรัง ปี 2555-2559

   บทนำ
   บทที่ 1      :  สภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง
   บทที่ 2      :  สถานะสุขภาพ
   บทที่ 3      :  ปัญหาสาธารณสุขและนโยบาย
   บทที่ 4      :  วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
                        แผนกลยุทธ์
   บทที่ 5      :  การติดตามกำกับและประเมินผลตามดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
   ภาคผนวก  :  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ ฯ
                        ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ ฯ
                        Presentation การจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดตรัง ปี 2557


   ส่วนที่ 1       :  สารบัญ, คำนำ
   ส่วนที่ 2       :  ข้อมูลทั่วไป
   ส่วนที่ 3       :  แผนยุทธศาสตร์
   ภาคผนวก    :  Presentation การจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพประจำปี 2557
                          เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด (kpi templete) ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2556