การพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

   หมวด P : ลักษณะสำคัญขององค์กร
   หมวด 1 : การนำองค์กร (ร่าง)
   หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (ร่าง)
   หมวด 3 : การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร่าง)
   หมวด 4 :  การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (ร่าง)
   หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (ร่าง)
   หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ (ร่าง)
   หมวด 7 : ผลลัพธ์การดำเนิน (ร่าง)
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (ร่าง)
   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
   Power point อธิบาย ชี้แจงแนวทางปี 2554
   เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (PMQA หมวด 3)