วัน/เดือน/ปี
ประกาศจังหวัดตรัง
จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
เอกสาร
20 พ.ย. 66
    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      รายการซื้อกล้องตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 3 (สสจ.ตรัง)
รายละเอียด
10 ต.ค. 66
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
06 ต.ค. 66
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
06 ต.ค. 66
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำได้มาส 4 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด

 

วัน/เดือน/ปี
ประกาศจังหวัดตรัง
จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
เอกสาร
15 ก.ย. 66
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
12 ก.ย. 66
    ประกาศ สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและห้องทำงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
01 ก.ย. 66
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
17 ก.ค. 66
    ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
17 ก.ค. 66
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
17 ก.ค. 66
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
09 ก.ค. 66
    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการซื้อรถโดยสาร 10 ที่นั่ง
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2 (สสจ.ตรัง)
รายละเอียด
07 ก.ค. 66
    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการซื้อกล้องตรวจจอประสาทตา(Fundus Camera)
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2 (สสจ.ตรัง)
รายละเอียด
23 มิ.ย. 66
    ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
23 มิ.ย. 66
    ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
26 เม.ย. 66
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
31 มี.ค. 66
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
31 มี.ค. 66
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด (รพ.กันตัง) รายละเอียด
30 มี.ค. 66
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
30 มี.ค. 66
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
30 มี.ค. 66
    ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
27 มี.ค. 66
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
24 มี.ค. 66
    ประกาศผลการคัดเลือกยาสืบราคา จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
20 มี.ค. 66
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
13 มี.ค. 66
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
08 มี.ค. 66
    ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
28 ก.พ. 66
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
27 ก.พ. 66
    ผลการสืบราคายาจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
27 ก.พ. 66
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
27 ก.พ. 66
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
21 ก.พ. 66
    สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ฯ (รพ.ปะเหลียน) รายละเอียด
15 ก.พ. 66
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
08 ก.พ. 66
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
02 ก.พ. 66
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2566(สสจ.ตรัง) รายละเอียด
01 ก.พ. 66
    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการซื้อกล้องตรวจจอประสาทตา(Fundus Camera)
       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (สสจ.ตรัง)
รายละเอียด
24 ม.ค. 66
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      (e-bidding) (รพ.ปะเหลียน)
รายละเอียด
24 ม.ค. 66
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
20 ม.ค. 66
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
19 ม.ค. 66
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อครุภัณฑ์ยานพากนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
17 ม.ค. 66
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 25 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
10 ม.ค. 66
    สัญญาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและห้องน้ำสำหรับพนักงานขับรถยนต์ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
05 ม.ค. 66
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
05 ม.ค. 66
    ขอเชิญบริษัทผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ร่วมเสนอราคายาในการสืบราคายาจังหวัดตรัง ปี 2566 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
29 ธ.ค. 65
    ประกาศหนังสือแจ้งเวียนประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
29 ธ.ค. 65
    เผยแพร่แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 งบลงทุน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
29 ธ.ค. 65
    ประกาศรายงานผลตามแผนจัดจัดจ้าง ปี 2566 ไตรมาส 1 (สสจ.ตรัง) จัดจ้าง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
29 ธ.ค. 65
    ประกาศแบบ สขร.เดือนธันวาคม 2565 (สสจ.ตรัง) จัดจ้าง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
29 ธ.ค. 65
    ประกาศแบบ สขร. เดือนพฤศจิกายน 2565 (สสจ.ตรัง) จัดจ้าง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
29 ธ.ค. 65
    ประกาศแบบ สขร.เดือนตุลาคม 2565 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
29 ธ.ค. 65
    เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
26 ธ.ค. 65
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
23 ธ.ค. 65
    ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ สสจ.ตรัง รายละเอียด
23 ธ.ค. 65
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 66 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
23 ธ.ค. 65
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปี 66 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
23 ธ.ค. 65
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 66 งบดำเนินงาน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
23 ธ.ค. 65
    ประกาศการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
23 ธ.ค. 65
    เผยเเพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
09 ธ.ค. 65
    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการซื้อกล้องตรวจจอประสาทตา(Fundus Camera)
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(สสจ.ตรัง)
รายละเอียด
09 ธ.ค. 65
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
09 ธ.ค. 65
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
30 พ.ย. 65
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รพ.กันตัง) รายละเอียด
25 พ.ย. 65
    ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รพ.กันตัง) รายละเอียด
24 พ.ย. 65
    รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
17 พ.ย. 65
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
16 พ.ย. 65
    สัญญาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 200 กิโลวัตต์ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
14 พ.ย. 65
    สัญญาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม Type A (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
11 พ.ย. 65
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 ตามแบบ สขร.1 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
11 พ.ย. 65
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
01 พ.ย. 65
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 200 กิโลวัตต์ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
21 ต.ค. 65
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
07 ต.ค. 65
    ประกาศราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 200 กิโลวัตต์ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
07 ต.ค. 65
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 200 กิโลวัตต์ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
05 ต.ค. 65
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 200 กิโลวัตต์ สสจ.ตรัง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
05 ต.ค. 65
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ราคารวมค่าติดตั้ง สสจ.ตรัง) (สสจ.ตรัง) รายละเอียด

 

วัน/เดือน/ปี
ประกาศจังหวัดตรัง
จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
เอกสาร
23 ก.ย. 65
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
20 ก.ย. 65
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบการสร้างภาพเอกซเรย์แบบดิจิติล (DR) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
20 ก.ย. 65
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
16 ก.ย. 65
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยโรงพยาบาลกันตัง ปีงบประมาณ 2566 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
15 ก.ย. 65
    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร)เดือนกันยายน 2565 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
15 ก.ย. 65
    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือนสิงหาคม 2565 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
13 ก.ย. 65
    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด (รพ.ปะเหลียน) รายละเอียด
08 ก.ย. 65
    ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานพัฒนาฯ รายละเอียด
06 ก.ย. 65
    ประกาศเชิญประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
02 ก.ย. 65
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
02 ก.ย. 65
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยโรงพยาบาลกันตัง ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
31 ส.ค. 65
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
25 ส.ค. 65
    ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
25 ส.ค. 65
    ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยโรงพยาบาลกันตัง ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
22 ส.ค. 65
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 รายละเอียด
18 ส.ค. 65
    ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
18 ส.ค. 65
    ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
18 ส.ค. 65
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
18 ส.ค. 65
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 รายละเอียด
09 ส.ค. 65
    ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
05 ส.ค. 65
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องเช่าระบบการสร้างภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล(DR) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
05 ส.ค. 65
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องเช่าระบบการสร้างภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล(DR) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
05 ส.ค. 65
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องจ้างเหมามำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยโรงพยาบาลกันตัง ประจำปีงบประมาณ 2566 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
05 ส.ค. 65
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องจ้างเหมาบริการเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
08 ก.ค. 65
    ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(จ้างปรับปรุงห้องประชุมณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สสจ.ตรัง) รายละเอียด
08 ก.ค. 65
    ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(จ้างทาสีภายนอกอาคาร สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 มิ.ย. 65
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 รายละเอียด
16 มิ.ย. 65
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ตามแบบ สขร.1 รายละเอียด
06 มิ.ย. 65
    เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ 1 เครื่อง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
06 มิ.ย. 65
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
06 มิ.ย. 65
    เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 26 เครื่อง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
06 มิ.ย. 65
    เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ จำนวน 6 เครื่อง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
06 มิ.ย. 65
    เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 8 เครื่อง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
06 มิ.ย. 65
    เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 6 เครื่อง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
31 พ.ค. 65
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
24 พ.ค. 65
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
24 พ.ค. 65
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
10 พ.ค. 65
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
10 พ.ค. 65
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
26 เม.ย. 65
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
26 เม.ย. 65
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
26 เม.ย. 65
    ประกาศขายทอดครุภัณฑ์ชำรุด ครั้งที่ 2 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
26 เม.ย. 65
    ป ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 2565 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
19 เม.ย. 65
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
19 เม.ย. 65
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
19 เม.ย. 65
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
01 เม.ย. 65
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียด
31 มี.ค. 65
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด
28 มี.ค. 65
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
28 มี.ค. 65
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 มี.ค. 65
    ปรับปรุงร่างประกาศประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
21 มี.ค. 65
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวนวน 3 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
18 มี.ค. 65
    ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
18 มี.ค. 65
    ประกาศร่างประกวดราคา e-bidding ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
15 มี.ค. 65
    ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2564 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
02 มี.ค. 65
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
25 ก.พ. 65
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
25 ก.พ. 65
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
24 ก.พ. 65
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
15 ก.พ. 65
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
14 ก.พ. 65
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
14 ก.พ. 65
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (รพ.กันตัง)) รายละเอียด
14 ก.พ. 65
   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
03 ก.พ. 65
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธี e-bidding (รพ.กันตัง) รายละเอียด
03 ก.พ. 65
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ในไตรมาสที่ 1
      เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 (รพ.กันตัง)
รายละเอียด
01 ก.พ. 65
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.กันตัง) รายละเอียด
20 ม.ค. 65
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
18 ม.ค. 65
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
07 ม.ค. 65
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
30 ธ.ค. 64
    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
24 ธ.ค. 64
    ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง สสจ. (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 ธ.ค. 64
    รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 งบดำเนินงาน ไตรมาส 1 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 ธ.ค. 64
    ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (สขร.1) (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 ธ.ค. 64
    ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1) (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 ธ.ค. 64
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 ธ.ค. 64
    รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 ธ.ค. 64
    ป้องกันผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 ธ.ค. 64
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
22 ธ.ค. 64
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยฯโดยวิธีคัดเลือก (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
23 พ.ย. 64
    ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้่าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2564 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
21 พ.ย. 64
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
16 พ.ย. 64
    ประกาศวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564) (ITA) รายละเอียด
15 พ.ย. 64
    ประกาศราคากลางชุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
12 พ.ย. 64
    รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
12 พ.ย. 64
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
12 พ.ย. 64
    ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ)
      จำนวน 1 เครื่อง (รพ.หาดสำราญฯ)
รายละเอียด
05 ต.ค. 64
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
30 ต.ค. 64
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      (รพ.หาดสำราญฯ)
รายละเอียด
27 ต.ค. 64
    ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้่าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2564 (สสจ.ตรัง รายละเอียด
27 ต.ค. 64
    ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้่าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
27 ต.ค. 64
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
27 ต.ค. 64
    สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
25 ต.ค. 64
    ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
21 ต.ค. 64
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 290 ตารางเมตร)
      (รพ.หาดสำราญฯ)
รายละเอียด
12 ต.ค. 64
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ) (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
10 ต.ค. 64
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
04 ต.ค. 64
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (รพ.กันตัง) รายละเอียด

 


วัน/เดือน/ปี
ประกาศจังหวัดตรัง
จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
เอกสาร
30 ก.ย. 64
    เผประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
23 ก.ย. 64
    เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
23 ก.ย. 64
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเเปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บเเละส่งข้อมูลภาพทางการเเพทย์
      ประจำปีงบประมาณ 2565 (รพ.กันตัง)
รายละเอียด
20 ก.ย. 64
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
16 ก.ย. 64
    เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ซื้อก๊าซทางการเเพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
09 ก.ย. 64
    ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บเเละส่งข้อมูลภาพทางการเเพทย์
      ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง)
รายละเอียด
09 ก.ย. 64
    ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
08 ก.ย. 64
    ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
01 ก.ย. 64
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (รพ.กันตัง) รายละเอียด
01 ก.ย. 64
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
04 ส.ค. 64
    ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
02 ส.ค. 64
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส 3 ) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
27 ก.ค. 64
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (รพ.กันตัง) รายละเอียด
15 ก.ค. 64
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
13 ก.ค. 64
    การขายทอดตลาดพัสดุ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
08 ก.ค. 64
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รายละเอียด
21 มิ.ย. 64
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
16 มิ.ย. 64
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
30 เม.ย. 64
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
30 เม.ย. 64
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
27 เม.ย. 64
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
27 เม.ย. 64
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สสจ.ตรัง) รายละเอียด
27 เม.ย. 64
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2(สสจ.ตรัง) รายละเอียด
20 เม.ย. 64
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
21 เม.ย. 64
    เผยแพร่บันทึกแนบท้ายแก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ-รพ.สนาม(สสจ.ตรัง) รายละเอียด
21 เม.ย. 64
    เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและติดตั้งบริเวณเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย-รพ.สนาม 1 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
19 เม.ย. 64
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
09 เม.ย. 64
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ติดตั้งบริเวณเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
31 มี.ค. 64
    ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สสจ.ตรัง) รายละเอียด
31 มี.ค. 64
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 576 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      (e-bidding) (รพ.กันตัง)
รายละเอียด
30 มี.ค. 64
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
30 มี.ค. 64
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding(รพ.กันตัง) รายละเอียด
29 มี.ค. 64
    ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
16 มี.ค. 64
    ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 48 เครื่อง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
15 มี.ค. 64
    ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ-รพ.สนาม (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
12 มี.ค. 64
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
12 มี.ค. 64
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
11 มี.ค. 64
    ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
08 มี.ค. 64
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น (รพ.กันตัง) รายละเอียด
08 มี.ค. 64
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
08 มี.ค. 64
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ ครั้งที่ 2 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
04 มี.ค. 64
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงอาคารพัสดุ) (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
25 ก.พ. 64
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาล (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
25 ก.พ. 64
    ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น (รพ.กันตัง) รายละเอียด
24 ก.พ. 64
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
19 ก.พ. 64
    เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง 1 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
19 ก.พ. 64
    เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ 4 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
19 ก.พ. 64
    เปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
18 ก.พ. 64
    ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล จำนวน 9 ชุด (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
17 ก.พ. 64
    ประกาศราคากลางและขอบเขตของงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
17 ก.พ. 64
    ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
16 ก.พ. 64
    ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบส่งต่อทางไกล" (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
11 ก.พ. 64
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
05 ก.พ. 64
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
04 ก.พ. 64
    ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
04 ก.พ. 64
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
04 ก.พ. 64
    ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
04 ก.พ. 64
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 ม.ค. 64
    ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
21 ม.ค. 64
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาล จำนวน 9 ชุด (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
14 ม.ค. 64
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 48 เครื่อง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
13 ม.ค. 64
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
13 ม.ค. 64
    รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ (รพ.ย่านตาขาว) รายละเอียด
12 ม.ค. 64
    เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
12 ม.ค. 64
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
12 ม.ค. 64
    ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รถพยาบาล (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
06 ม.ค. 64
    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 ธ.ค. 63
    สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (สขร.๑) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 ธ.ค. 63
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 ธ.ค. 63
    ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 ธ.ค. 63
    การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
15 ธ.ค. 63
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
15 ธ.ค. 63
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 1 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
15 ธ.ค. 63
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุโรงพยาบาลกันตัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
15 ธ.ค. 63
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
09 ธ.ค. 63
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวน์ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
09 ธ.ค. 63
    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
08 ธ.ค. 63
    สรุปแผนจัดซื้อวัสดุเข้าคลังพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
07 ธ.ค. 63
    รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
07 ธ.ค. 63
    กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.กันตัง) รายละเอียด
24 พ.ย. 63
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.กันตัง) รายละเอียด
26 พ.ย. 63
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สสจ.ตรัง) รายละเอียด
25 พ.ย. 63
    เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
24 พ.ย. 63
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(รพ.กันตัง) รายละเอียด
23 พ.ย. 63
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ
      1,800 ตารางเมตร รพ.ห้วยยอด ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด
23 พ.ย. 63
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ในรถพยาบาล(สสจ.ตรัง) รายละเอียด
18 พ.ย. 63
    ประกาศจังหวัดตรัง ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
18 พ.ย. 63
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
30 ต.ค. 63
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
      โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด
30 ต.ค. 63
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล.5 ชั้น
      พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 1 หลัง
รายละเอียด
28 ต.ค. 63
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด
22 ต.ค. 63
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
      ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (สสจ.ตรัง)
รายละเอียด
21 ต.ค. 63
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564 (รพ.สต.บ้านเจ้าพะ) รายละเอียด
21 ต.ค. 63
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564 (รพ.สต.เกาะสุกร) รายละเอียด
19 ต.ค. 63
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
14 ต.ค. 63
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2563 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
09 ต.ค. 63
    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
05 ต.ค. 63
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รพ.กันตัง) รายละเอียด