วันที่ 20 Ҿѹ 2562      |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 1 คน

 
 
 
 
 
ฐานข้อมูลสำหรับ นสค.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
 
ระบบคลังข้อมูลโรค
ไม่ติดต่อ
ระบบสารสนเทศทันต
สาธารณสุข
 
ระบบสารสนเทศแพทย์
แผนไทย
 
ระบบงานระบาดวิทยา
ออนไลน์
 
ระบบสารสนเทศพื้นฐาน
สถานบริการสาธารณสุข
 
ระบบสารสนเทศเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคม
ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม (recheck)
ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม (TIS)
            เครือข่าย.....
 
:::: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :::
:::: ลิงค์ที่น่าสนใจ :::
  

 

 

-----------------------------------
ผู้เข้าชมทั้งหมด 737 คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย..2553

คลิกเพื่อเข้าระบบ admin
คลิกเพื่อเข้าระบบ admin


 

 

 

  ตั้งกระทู้...

ข่าวสารจากกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน สสจ.ตรัง
วันที่
เรื่อง
จาก


จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศ TOR

ปรับปรุงล่าสุด 18/02/2562

 

 

(Eng)
วิสัยทัศน์ สสจ.ตรัง
หน่วยงานสาธารณสุขของ
จังหวัดตรังมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพร่วมกับ
ภาคีและท้องถิ่นให้
คนตรังอยู่ดีมีสุขร่วมกัน
การประชุม สป. สัญจร
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายการปฏิบัติราชการ
ของ นพ.สสจ.ตรัง
ค่านิยมและมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง
การประชุม คปสจ.
การประชุม อนุ คปสจ.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสุขภาพจังหวัดตรัง
ปี 2561-2564
คู่มือสำหรับประชาชน
ในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพและการบริการสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่
เอกสารงานควบคุมภายใน
แผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล สสจ.ตรัง
สถานการณ์การเกิดอุทกภัย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเสริมศักยภาพการบริหาร
จัดการของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
?????

กรุณาป้อน อีเมล์ของท่าน


ควรปรับปรุงเว็บทางด้านใด ?
ความสวยงาม
ความเร็ว
ความสะดวก
เนื้อหา


ระบบรับ ส่ง หนังสือเวียน กลุ่มบริหารทั่วไป
โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า