MIS TRANG
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
 
ระบบคลังข้อมูลโรค
ไม่ติดต่อ
ระบบสารสนเทศทันต
สาธารณสุข
 
ระบบสารสนเทศแพทย์
แผนไทย
 
ระบบงานระบาดวิทยา
ออนไลน์
 
ระบบสารสนเทศพื้นฐาน
สถานบริการสาธารณสุข
 
ระบบสารสนเทศเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคม
ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม (recheck)
ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม (TIS)
 
โปรแกรมบันทึกและ
ประมวลผล ปี 2560
-2564(จปฐ.)
            เครือข่าย.....
 

-----------------------------------
ผู้เข้าชมทั้งหมด 737 คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย..2553

คลิกเพื่อเข้าระบบ admin
คลิกเพื่อเข้าระบบ admin

 

 

 

  ตั้งกระทู้...


จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศ TOR

ปรับปรุงล่าสุด 13/05/2567

 

 

วิสัยทัศน์ สสจ.ตรัง
ประชาชนสุขภาพดี
บริการมีคุณภาพ
ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ประเทศ
นโยบายการปฏิบัติราชการ
ของ นพ.สสจ.ตรัง
ค่านิยมและมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ
และลูกจ้าง
การประชุม กวป.
การประชุม อนุ กวป.
แผนปฏิบัติราชการด้าน
สุขภาพ จังหวัดตรัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนปฏิบัติราชการด้าน
สุขภาพ จังหวัดตรัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติราชการด้าน
สุขภาพ จังหวัดตรัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็ปไซต์ของ สสจ.ตรัง
เผยแพร่​ผลงานวิชาการ
ITA จังหวัดตรัง
ITA 2567
ITA 2566
ITA 2565
ITA 2564
คลังความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
ในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพและการบริการสุขภาพ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการภาครัฐ (PMQA)
แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่
เอกสารงานควบคุมภายใน
ชมรมจริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานการณ์การเกิดอุทกภัย
กรมธรรม์ประกันภัย
COVID-19
?????

กรุณาป้อน อีเมล์ของท่าน


ควรปรับปรุงเว็บทางด้านใด ?
ความสวยงาม
ความเร็ว
ความสะดวก
เนื้อหา


ระบบรับ ส่ง หนังสือเวียน กลุ่มบริหารทั่วไป
โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ระบบบัญชีข้อมูล จังหวัดตรัง