สธ.ตรังประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมการติดเชิ้อ เอชไอวีในกลุ่มนักเรียน จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๑
    วันที่ ๒o มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.๓o น. ณ ห้องประชุมณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สสจ.ตรัง งานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ตรัง ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมการติดเชิ้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียน จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสถานศึกษาจำนวน ๑๙ แห่ง ในจังหวัดตรัง


   สธ.ตรัง ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับจากการร่วมประกวดพื้นที่ต้นแบบ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สธ.ตรัง ร่วมประกวดพื้นที่ต้นแบบ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ซึ่งขอเเสดงความยินดีสำหรับการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ แก่โรงพยาบาลห้วยยอด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


   สสจ.ตรัง ร่วมกับ สปสช.เขต ๑๒ สงขลา ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA:Medical Record Audit)
    วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น. ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สสจ.ตรัง โครงการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA:Medical Record Audit) โดยสปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกบันทึกในเวชระเบียน ทบทวนกระบวนการทั้งหมดและนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงคุณภาพบริการ เป็นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานและประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ จัดระหว่างวันที่ ๑๘-๒o มิถุนายน ๒๕๖๑