แบบฟอร์มต่าง ๆ งานควบคุมภายใน

  ๑.ระเบียบการควบคุมภายใน2544
  .๒.คำสั่งแต่งตั้งฝ่ายบริหารการควบคุมภายใน2554
  ๓.กระบวนการประเมินความเสี่ยงและรายการเอกสาร
  ๔.แบบวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง
  ๕.แนวทางประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
   ๖.แนวทางการประเมินการติดควบคุมภายใน2544
  ๗.สรุปการรายงานแนวทางการประเมินการติดควบคุมภายใน2544
  ๘.การรายงานการควบคุมภายใน2544
  ๙.แบบฟอร์มของกลุ่มงาน_ฝ่าย_งานของสสอ_สอ
        ๙.๑ การจัดวางระบบองค์ประกอบ๑_๔สสอ_สอในตรัง
        ๙.๒ การประเมินผลองค์ประกอบที่๕สสอ_สอในตรัง
 ๑๐.แบบฟอร์มของกลุ่มงาน_ฝ่าย_งานรพช
        ๑๐.๑ การจัดวางระบบองค์ประกอบ๑_๔
        ๑๐.๒ วางระบบและการประเมินองค์ประกอบ๕_รายงานส่วนงานย่อยในโรงพยาบาล
 ๑๑.แบบฟอร์มของกลุ่มงาน_ฝ่าย_งานสสจ
       ๑๑.๑ การจัดวางระบบและการประเมินผลองค์ประกอบที่๕
       ๑๑.๒ การจัดวางระบบองค์ประกอบ๑_๔
๑๒ การบริหารความเสี่ยง

      หนังสือที่ตง๐๐๒๗-๑๕๔๓๖ลว๔พ.ย.๕๔ และสิ่งที่ส่งมาด้วย